Thông báo cổ đông

Công văn số 333/CV-CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
15/07/2020

Công văn số 333/CV-CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm
Công văn số 304/CV-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán
06/07/2020

Công văn số 304/CV-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán

Xem thêm
Nghị quyết 115/ĐHĐCD-NQ và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020
29/06/2020

Nghị quyết 115/ĐHĐCD-NQ và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem thêm
Thông báo số 50802-QD-CT-TKT9-XPVPHC
12/06/2020

Thông báo số 50802/QD-CT-TKT9-XPVPHC về việc xử phạt hành chính

Xem thêm
Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT
29/05/2020

Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT

Xem thêm
Công văn số 4008/VSD-ĐK.NV về việc hủy danh sách người sở hữu CK thực hiện quyền
11/05/2020

Công văn số 4008/VSD-ĐK.NV về việc hủy danh sách người sở hữu CK thực hiện quyền

Xem thêm
Thông báo số 207/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
04/05/2020

Thông báo số 207/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem thêm
Nghị quyết số 076/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019
21/04/2020

Nghị quyết số 076/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

Xem thêm
Công văn số 250/CV-ĐKKD về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
16/04/2020

Công văn số 250/CV-ĐKKD về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Xem thêm
Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT
31/03/2020

Nghị quyết số 63/NQ-HDQT

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn