Văn bản pháp luật

dublin-2344423_1920_800

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LOẠI HÌNH VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VINACONTROL

Tìm kiếm nhanh:

STT TÊN VĂN BẢN CHI TIẾT

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM, CHỨNG NHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

Văn bản pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa

 

1.1

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 21/11/2007 (có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2008).

Tải về

1.2

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm, hàng hóa.

Tải về

1.3

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 ngày 17/6/2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2001).

Tải về

1.4

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Tải về

2

Văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 
2.1 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội khóa 11 ngày 29/6/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007).

Tải về
2.2 

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Tải về 
3

Văn bản pháp luật về hoạt động đánh giá sự phù hợp

 
3.1

Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

Tải về
3.2 

Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN.

Tải về  
3.3

Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Tải về  
3.4

Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN.

Tải về  
4

Văn bản pháp luật kiểm tra Nhà nước về Chất lượng phân bón

 
4.1

Nghị định số 108/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý phân bón.

Tải về  
5

Văn bản pháp luật kiểm tra Nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

 
5.1

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Tải về  
5.2

Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP

Tải về
5.3 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về
6

Văn bản pháp luật về chứng nhận LPG

 
6.1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng  (LPG).

Tải về
6.2 

Quyết định 772-TĐC ngày 3/4/2013 của Bộ khoa học và Công nghệ/ Tổng cục Đo lường & Chất lượng về việc hướng dẫn chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng  (LPG).

Tải về
7

Văn bản pháp luật về Giám định phế liệu nhập khẩu

 
7.1

Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tải về
7.2

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Tải về
8

Văn bản pháp luật về Giám định/Thử nghiệm Formaldehyte & Amin thơm trên sản phẩm dệt may

 
8.1

Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương về quy định về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm Azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

Tải về
8.2

Thông tư số 07/2018/TT-BCH ngày 26/4/2018 của Bộ Công thương sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT

Tải về

Văn bản pháp luật về kiểm tra chất lượng thép

 

9.1

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Tải về
9.2

Thông tư 18/2017/TT-BCT ngày 21/09/2017 của Bộ Công thương về bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015

Tải về
10

Văn bản pháp luật giám định máy móc thiết bị cũ

 
10.1

Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Tải về
10.2 

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT ngày 24/03/2017 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnh hành hóa với nước ngoài.

Tải về
10.3

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Tải về
10.4

Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng (cấm nhập khẩu).

Tải về

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

1

Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam, ngày 14/06/2005

Tải về
2

Luật Thương Mại nước CHXHCN Việt Nam, ngày 14/06/2005

Tải về
3 Nghị định Chính phủ số 20/2006/NĐCP ngày 25/12/2006 Tải về
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
1 Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Tải về
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Tải về
3 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá. Tải về
4 Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá. Tải về
5 Thông tư số 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7/1/2014 ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13.  Tải về
6 Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1). Tải về
7 Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2). Tải về
8 Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3). Tải về
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn