Tài liệu phân tích và đánh giá rủi ro

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO NHẰM ĐẢM BẢO TÍNH KHÁCH QUAN CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

Căn cứ yêu cầu của mục 4.2. Quản lý tính khách quan, khoản 4.2.1, 4.2.2 và 4.2.3 của TCVN ISO/IEC 17065:2013;

Căn cứ yêu cầu của mục 4.1. Tính khách quan và độc lập, khoản 4.1.1, 4.1.2 và 4.1.3 của TCVN ISO/IEC 17020:2012,

 Nhằm đảm bảo cho hoạt động giám định, chứng nhận phải được thực hiện một cách khách quan, Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol đã tiến hành:

1. Nhận biết, phân tích và đánh giá các rủi ro có thể nảy sinh từ hoạt động giám định, chứng nhận của Đơn vị từ các mối quan hệ sở hữu, quản lý, điều hành, nhân sự nội bộ và bên ngoài hoặc từ các mối quan hệ với khách hàng và với các cơ quan chức năng Nhà nước.

2. Trên cơ sở kết quả các xem xét, đánh giá đưa ra các cơ chế, biện pháp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động giám định, chứng nhận của Đơn vị.

3. Các thông tin liên quan đến những nội dung trên được đưa ra đánh giá, phân tích trong các cuộc họp định kỳ xem xét lãnh đạo/Hội đồng chứng nhận Vinacontrol.

4. Xây dựng Chính sách đối với tính khách quan

Tài liệu chi tiết vui lòng xem tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn