Thông báo cổ đông

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ Công ty
23/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày cuối cùng đăng ký để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

Xem thêm
Ngày cuối cùng đăng ký tạm ứng cổ tức đợt I/2008
23/12/2017

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol xin thông báo về ngày cuối cùng đăng ký tạm ứng cổ tức đợt I/2008

Xem thêm
Thông báo về giao dịch cổ phiếu quỹ
23/12/2017

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 60 NQ-HĐQT ngày 10/4/2008, Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ

Xem thêm
Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013
23/12/2017

Công ty Cổ phần Giám định trân trọng thông báo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013

Xem thêm
Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu
23/12/2017

Ngày 17/3/2008, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Giám định Vinacontrol được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Ngày đăng ký cuối cùng phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007 CTCP Giám định Vinacontrol (VNC)
23/12/2017

Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của CTCP Giám định Vinacontrol 

Xem thêm
Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho CTCP Giám định Vinacontrol
23/12/2017

Ngày 01/10/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol  

Xem thêm
Thông tin về giao dịch của người có liên quan
23/12/2017

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol xin thông báo về giao dịch của người có liên quan

Xem thêm
Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007
23/12/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định Vinacontrol trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007

Xem thêm
Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
23/12/2017

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ của VINACONTROL

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn