Thông báo cổ đông

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Vinacontrol
23/12/2017

Vinacontrol công bố tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xem thêm
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012 vào ngày 30/3/2012
23/12/2017

Thông báo và Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đã được gửi cho Quý cổ đông theo đường bưu điện. Trong trường hợp cổ đông chưa nhận được thông tin này, Quý cổ đông có thể tự in Giấy xác nhận/Ủy quyền để đăng ký dự họp/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Vinacontrol

Xem thêm
Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
23/12/2017

Vinacontrol thông báo về ngày đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị họp ngày 11-12 tháng 12 năm 2010
23/12/2017

Hồi đồng quản trị Vinacontrol thông báo Nghị quyết về việc Định hướng hoạt động năm 2011

Xem thêm
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ Công ty
23/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày cuối cùng đăng ký để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

Xem thêm
Ngày cuối cùng đăng ký tạm ứng cổ tức đợt I/2008
23/12/2017

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol xin thông báo về ngày cuối cùng đăng ký tạm ứng cổ tức đợt I/2008

Xem thêm
Thông báo về giao dịch cổ phiếu quỹ
23/12/2017

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 60 NQ-HĐQT ngày 10/4/2008, Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ

Xem thêm
Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013
23/12/2017

Công ty Cổ phần Giám định trân trọng thông báo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013

Xem thêm
Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu
23/12/2017

Ngày 17/3/2008, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Giám định Vinacontrol được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Ngày đăng ký cuối cùng phát hành tăng vốn điều lệ năm 2007 CTCP Giám định Vinacontrol (VNC)
23/12/2017

Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của CTCP Giám định Vinacontrol 

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn