Thông báo số 393/TB-HĐQT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 393/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem tại đây:

Thông báo số 393/TB-HĐQT

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Vinacontrol


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn