Công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 28/4/2023

Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 28/4/2023 như sau: 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 28/4/2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định với tỷ lệ tham dự là 92,69% tổng số cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty. 

- Đại hội không thông qua chương trình nghị sự nên Đại hội không thể tiếp tục tiến hành, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức nhưng không thành công. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Biên bản cuộc họp vui lòng xem tại đây.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn