Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6T 2021

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

1. Báo cáo tình hình Quản trị Công ty - xem tại đây

2. Tài liệu đính kèm: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan - xem tại đây

3. Tài liệu đính kèm: Danh sách người có liên quan - xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn