Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 - xem tại đây

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 - xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn