Báo cáo tài chính 2021

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2021.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2021 - Tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2021 - Tại đây

 2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 - Tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2021 - Tại đây

3. Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 - Tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2021 - Tại đây 
4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021 - Tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2021 - Tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2021 - Tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2021 - Tại đây
6. Báo cáo tài chính năm 2021
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 - Tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 - Tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn