Điều khoản cung cấp dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN

CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUNG

Các điều khoản và điều kiện của Điều khoản cung cấp Dịch vụ chung này là một thỏa thuận và đồng thuận giữa Khách hàng và Vinacontrol trong quá trình hai bên có những giao dịch liên quan đến việc sử dụng và cung cấp Dịch vụ.

1.  Điều khoản chung

 1. Các cán bộ, nhân viên của công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol; các công ty con, công ty liên kết, đại lý của Vinacontrol và nhà thầu phụ của Vinacontrol được hiểu là “Vinacontrol”.
 2. Các công việc, Dịch vụ, hoạt động cung cấp báo cáo, chứng thư, hoạt động hỗ trợ và các nghĩa vụ khác thực hiện bởi Vinacontrol được hiểu là “Dịch vụ”.
 3. Các cá nhân, tổ chức yêu cầu, chỉ định, sử dụng và thanh toán cho Dịch vụ của Vinacontrol được hiểu là “Khách hàng”.
 4. Kết quả của Dịch vụ và các báo cáo, biên bản, ghi chú, dữ liệu, kết quả thử nghiệm, bản công bố Vinacontrol cung cấp cho Khách hàng, hoặc còn được hiểu và gọi chung là “Chứng thư”.
 5. Trừ trường hợp (i) được đồng ý cụ thể bằng văn bản bởi một đại diện hợp pháp của Vinacontrol; hoặc, (ii) các quy định quản lý Dịch vụ được cung cấp thay mặt cho của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chính phủ, tổ chức công khác; hoặc, (iii) các quy định bắt buộc của luật pháp địa phương; (iv) các quy định tại hợp đồng giữa Vinacontrol và các tổ chức mà Vinacontrol là đại lý, tất cả các Dịch vụ cung cấp bởi Vinacontrol với Khách hàng được thi hành theo các điều khoản và điều kiện quy định tại tài liệu “Điều khoản cung cấp Dịch vụ chung”, hoặc còn được gọi là “Điều khoản chung” này.

2. Tính chất của Dịch vụ

 1. Dịch vụ được thực hiện bởi Vinacontrol có căn cứ là các mẫu thí nghiệm được lấy bởi, hoặc được gửi tới Vinacontrol; các thông tin, dữ liệu cung cấp bởi Khách hàng, dựa trên các các thủ tục được Khách hàng yêu cầu; tuân thủ theo các quy định của Cơ quan có thẩm quyền, và như vậy, không nhất thiết có khả năng đáp ứng tất cả các vấn đề về chất lượng và tình trạng của bất kỳ một loại hàng hóa hoặc đối tượng nào.
 2. Trừ trường hợp được nhận trước yêu cầu khác bằng văn bản của khách hàng, không tổ chức, cá nhân nào có quyền đưa ra yêu cầu, đặc biệt là về phạm vi thực hiện Dịch vụ hoặc phạm vi chuyển giao của Chứng thư. Khách hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Vinacontrol trong việc chuyển giao Chứng thư tới bên thứ Ba theo yêu cầu của Khách hàng hoặc theo quyết định của Vinacontrol dựa vào hoàn cảnh, tập quán và thực tiễn thương mại.
 3. Trừ trường hợp Khách hàng thông báo bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận, Dịch vụ mà Vinacontrol cung cấp chỉ để phục vụ quyền lợi của chính Khách hàng và không để phục vụ quyền lợi của cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Cá nhân hoặc tổ chức không phải là Khách hàng không có quyền thi hành, yêu cầu thi hành bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng mà Khách hàng ký kết với Vinacontrol.
 4. Chứng thư có căn cứ là các phần công việc được thực hiện dưới các yêu cầu cụ thể và đã được thỏa thuận giữa Khách hàng và Vinacontrol, do đó những thông tin có liên quan khác không được yêu cầu có thể không được báo cáo. Trường hợp Khách hàng cung cấp Chứng thư của Vinacontrol cho các bên khác, Khách hàng có trách nhiệm thông báo các bên đó về tính chất của Dịch vụ đã đề cập ở trên.

3. Trách nhiệm cung cấp Dịch vụ

 1. Vinacontrol cam kết cung cấp Dịch vụ với sự cẩn trọng và nghiệp vụ hợp lý theo các yêu cầu cụ thể đã được xác nhận với khách hàng, hoặc, trong trường hợp không có các hướng dẫn cụ thể từ khách hàng thì áp dụng theo:
  1. Các điều khoản có tại mẫu yêu cầu Dịch vụ hoặc quy trình cụ thể về việc tiếp nhận và cung cấp Dịch vụ của Vinacontrol; và/hoặc 
  2. Các phương thức, thông lệ và tập quán thương mại bất kỳ có liên quan; và/hoặc
  3. Các phương pháp mà Vinacontrol xác định là phù hợp về cơ sở kỹ thuật, đặc thù của đối tượng, hoạt động của doanh nghiệp và/hoặc nền tảng tài chính.
 2. Các thông tin trình bày trong Chứng thư có cơ sở là các kết quả của hoạt động giám định, kiểm định và thử nghiệm thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng và/hoặc đánh giá của Vinacontrol về các kết quả này dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thông lệ, tập quán thương mại và các yếu tố khác cần được cân nhắc theo ý kiến chuyên môn của Vinacontrol.
 3. Chứng thư phát hành cho các mẫu thử nghiệm đơn lẻ chỉ đưa ra ý kiến của Vinacontrol về chính các mẫu thử nghiệm này chứ không thể hiện bất kỳ ý kiến nào về lô hàng mà mẫu thử được lấy.  
 4. Trường hợp Khách hàng yêu cầu Vinacontrol chứng kiến hoạt động kiểm tra của một bên thứ ba, Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của Vinacontrol là hiện diện tại thời điểm kiểm tra của bên thứ ba và chuyển tiếp kết quả, hoặc xác nhận các sự việc xảy ra của hoạt động kiểm tra. Khách hàng chấp thuận rằng Vinacontrol không chịu trách nhiệm về tình trạng hoặc việc hiệu chuẩn của máy móc, dụng cụ và thiết bị đo được sử dụng, phương pháp phân tích được áp dụng, trình độ chuyên môn và thao tác thực hiện hoặc kết quả phân tích của nhân sự bên thứ ba.
 5. Chứng thư phát hành bởi Vinacontrol chỉ phản ánh các sự kiện được lập biên bản tại thời điểm kiểm tra diễn ra và nằm trong giới hạn của các yêu cầu đã tiếp nhận, hoặc, trong trường hợp không có hướng dẫn cụ thể thì giới hạn bởi các cơ sở thay thế áp dụng theo điều 3(a). Vinacontrol không có nghĩa vụ phải trích dẫn, hoặc báo cáo các sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài yêu cầu đã tiếp nhận hoặc cơ sở thay thế áp dụng.
 6. Vinacontrol được phép ủy quyền việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ cho một đại lý hoặc nhà thầu phụ và Khách hàng cho phép Vinacontrol chia sẻ những thông tin cần thiết để thực hiện Dịch vụ cho đại lý hoặc nhà thầu phụ.
 7. Trong trường hợp Vinacontrol nhận được tài liệu phản ánh cam kết hợp đồng giữa Khách hàng và bên thứ ba hoặc tài liệu của bên thứ ba ví dụ như bản sao hợp đồng mua bán, thư tín dụng, vận đơn, v.v… Những tài liệu này được coi thuần túy là thông tin, và không làm tăng thêm hay giảm bớt phạm vi cung cấp Dịch vụ hoặc các nghĩa vụ của Vinacontrol.
 8. Khách hàng đồng ý rằng Vinacontrol, với vai trò cung cấp Dịch vụ, không thay thế hay giải phóng Khách hàng hoặc bên thứ ba khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào, không nhận thay, giảm bớt, hủy bỏ hay thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng với bên thứ ba hoặc nghĩa vụ của bên thứ ba với Khách hàng.
 9. Tất cả các mẫu thử nghiệm được lưu trữ trong tối đa 90 ngày kể từ ngày mẫu được lấy hoặc nhận bởi Vinacontrol, hoặc một khoảng thời gian ngắn hơn tùy theo tính chất của mẫu thử nghiệm, và sau đó được trả lại cho Khách hàng hoặc tiêu hủy theo quyết định của Vinacontrol. Sau khung thời gian này, Vinacontrol không còn bất kỳ trách nhiệm nào với mẫu thử nghiệm. Việc lưu trữ mẫu thử nghiệm với khoảng thời gian trên 3 tháng làm phát sinh phí lưu kho và có thể được tính cho Khách hàng. Khách hàng thanh toán phí vận chuyển và cước vận tải phát sinh trong trường hợp yêu cầu trả lại mẫu thử nghiệm. Phí tiêu hủy bất thường được tính cho Khách hàng nếu phát sinh.

4. Nghĩa vụ của Khách hàng

 1. Khách hàng bảo đảm rằng Khách hàng có đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để tham gia ký kết thỏa thuận và sử dụng Dịch vụ.
 2. Khách hàng bảo đảm thông tin, yêu cầu và tài liệu liên quan được cung cấp chính xác, trung thực và đầy đủ tối thiểu 24 giờ trước thời điểm giao ước thực hiện Dịch vụ;
 3. Khách hàng chuẩn bị cho đại diện của Vinacontrol quyền tiếp cận cần thiết địa điểm nơi Dịch vụ được thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết để loại bỏ các trở ngại và khắc phục các gián đoạn xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ.
 4. Trong trường hợp cần thiết, Khách hàng cung cấp các trang thiết bị đặc biệt và nhân sự hỗ trợ hoặc cần cho việc thực hiện Dịch vụ.
 5. Khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh, sự sẵn sàng cho địa điểm thực hiện Dịch vụ mà không phụ thuộc vào sự tư vấn của Vinacontrol dù có yêu cầu hay không.
 6. Khách hàng thông báo trước với Vinacontrol về bất kì mối nguy hiểm hoặc chất độc hại nào, dù thực tế hay tiềm tàng, liên quan tới bất kì đơn hàng, mẫu thử nghiệm, phương pháp kiểm tra. Ví dụ: sự hiện diện hoặc nguy cơ của phóng xạ, chất độc hại, vật liệu cháy nổ, chất thải môi trường hoặc chất độc.
 7. Khách hàng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của đơn hàng hoặc hợp đồng liên quan với bên thứ ba và với cơ quan nhà nước.
 8. Việc sử dụng tên, nhãn hiệu, Chứng thư của Vinacontrol cho mục đích quảng bá phải được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol.

5. Phí và thanh toán

 1. Các khoản phí chưa được thống nhất giữa Vinacontrol và Khách hàng tại thời điểm xác nhận yêu cầu hoặc thương thảo hợp đồng được tính theo bảng phí Dịch vụ tiêu chuẩn của Vinacontrol (phí có thể được thay đổi theo chính sách của Vinacontrol). Các khoản phí và thuế liên quan được thanh toán bởi Khách hàng.
 2. Trừ trường hợp một khoảng thời gian khác được ấn định tại hợp đồng hoặc các thỏa thuận bằng văn bản khác giữa hai bên, Khách hàng đồng ý thanh toán cho Vinacontrol trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn (Hạn thanh toán). Với các khoản thanh toán chậm, Vinacontrol tính lãi suất 0.03%/ngày (hoặc lãi suất khác được ấn định) trong thời gian từ ngày của Hạn thanh toán đến ngày khoản thanh toán được thực trả.
 3. Nghĩa vụ tài chính là độc lập với các nghĩa vụ khác. Khách hàng không có quyền giữ lại hay trì hoãn bất kì khoản phải trả nào cho Vinacontrol với lý do chờ giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường dù những yêu cầu pháp lý này có thể là chống lại Vinacontrol.
 4. Vinacontrol có quyền xử lý các khoản phí chưa thu hồi được bằng cách khởi kiện tại Tòa án hoặc tại các cơ quan chức năng khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng Dịch vụ hoặc quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm Khách hàng yêu cầu thực hiện Dịch vụ.
 5. Khách hàng phải trả toàn bộ phí thu hồi nợ, bao gồm cả phí thuê luật sư và các chi phí liên quan khác.
 6. Trường hợp phát sinh vấn đề hoặc chi phí không lường trước trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Vinacontrol cố gắng thông báo tới Khách hàng về các chi phí và thời gian phát sinh thêm để hoàn thành Dịch vụ.
 7. Trường hợp Vinacontrol không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Vinacontrol, bao gồm cả nguyên nhân do Khách hàng không đáp ứng được các nghĩa vụ nêu trong điều 4, Vinacontrol có quyền yêu cầu thanh toán:
  1. Giá trị các khoản chi phí phát sinh không thể hoàn lại mà Vinacontrol đã phải chịu; và
  2. Một phần phí so với mức phí đã được hai bên chấp thuận, tương ứng theo tỷ lệ Dịch vụ đã được hoàn thành.

6. Tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ

Vinacontrol được quyền ngay lập tức tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp:

 1. Khách hàng không đáp ứng được một trong các nghĩa vụ nêu trong điều 4 và không thể khắc phục thiếu sót này trong vòng 10 ngày dù thông tin về thiếu sót đã được thông báo tới Khách hàng; hoặc
 2. Khách hàng tạm ngừng thanh toán, phải thỏa thuận với chủ nợ, bị phá sản, mất khả năng thanh toán, quản chế, ngừng hoạt động kinh doanh.

7. Trách nhiệm và bảo lãnh pháp lý

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý:
  1. (i) Theo chức năng kinh doanh Dịch vụ, Vinacontrol không phải là công ty bảo hiểm hoặc bên bảo lãnh và từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý với hai vai trò này. Khách hàng yêu cầu sự bảo đảm trước thất thoát và hư hại nên cân nhắc một công ty bảo hiểm phù hợp.
  2. (ii) Chứng thư được phát hành dựa trên cơ sở các thông tin, tài liệu, mẫu thử nghiệm cung cấp bởi Khách hàng và phát hành vì quyền lợi chỉ của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm với các quyết định được đưa ra dựa trên thông tin cung cấp bởi Chứng thư. Vinacontrol không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc bên thứ ba đối với các quyết định của họ.
  3. (iii) Vinacontrol không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc bên thứ ba khác cho các kết quả không chính xác xảy ra do thông tin cung cấp cho Vinacontrol không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác, không trung thực, bị sai lệch, hoặc có sự cố ý sắp đặt, can thiệp vào quá trình cung cấp Dịch vụ từ phía Khách hàng hoặc bên thứ ba khác.
  4. (iv) Vinacontrol không phải chịu trách nhiệm với việc trì hoãn, thực hiện một phần hay toàn bộ Dịch vụ xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do nguyên nhân bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của Vinacontrol, bao gồm cả nguyên nhân do Khách hàng không đáp ứng được các nghĩa vụ nêu trong điều 4.
  5. (v) Trách nhiệm của Vinacontrol với mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào và trong trường hợp có sai sót không chủ đích hay do lỗi vô ý, không vượt quá tổng số tiền bằng 10 lần số tiền phí đã thanh toán cho Dịch vụ tương ứng hoặc 460.000.000 VND (hoặc số tiền tương ứng theo tỷ giá), tùy theo mức nào thấp hơn.
  6. (vi) Vinacontrol không chịu trách nhiệm với những thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại về lợi nhuận, hoạt động kinh doanh, cơ hội, lợi thế thương mại, chi phí thu hồi sản phẩm. Vinacontrol cũng không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và chi phí phát sinh từ yêu cầu bồi thường của bất kì bên thứ ba nào với Khách hàng.
  7. (vii) Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào, Khách hàng cần gửi thông báo bằng văn bản tới Vinacontrol trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm phát hiện ra các sự kiện để biện minh cho khiếu nại đó, và, trong mọi trường hợp, Công ty được miễn trách nhiệm đối với mọi khiếu nại về thiệt hại, tổn thất và chi phí, trong vòng một năm kể từ: ngày Vinacontrol thực hiện Dịch vụ dẫn đến khiếu nại; hoặc, ngày Dịch vụ đáng lẽ phải được hoàn thành trong trường hợp Vinacontrol bị khiếu nại không thực hiện đầy đủ Dịch vụ, trừ khi có một phán quyết khác.
 2. Bảo lãnh pháp lý: Khách hàng đảm bảo bảo vệ và bảo lãnh cho Vinacontrol trước mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tổn thất, chi phí từ bên thứ ba với bản chất và nguyên nhân bất kỳ, cụ thể:

Bảo lãnh pháp lý: Khách hàng đảm bảo bảo vệ và bảo lãnh cho Vinacontrol trước mọi khiếu nại (thực tế hoặc bị đe dọa) từ bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Khách hàng, khi có thể đã nhận được hoặc dựa vào bất kỳ Kết quả nào của Vinacontrol cấp cho Khánh hàng, dẫn đến những mất mát, thiệt hại, tổn thất, phí tổn liên quan đến pháp lý, kiện tụng hoặc các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện của bất kỳ Dịch vụ nào.

Bồi thường: Khách hàng bảo đảm giữ vô hại và bồi thường thay cho Vinacontrol và nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty trước mọi khiếu nại (thực tế hoặc bị đe dọa) bởi bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Khách hàng, khi có thể đã nhận được hoặc dựa vào bất kỳ Kết quả nào của Vinacontrol cấp cho Khánh hàng, dẫn đến về tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí liên quan đến mọi chi phí pháp lý và mọi chi phí liên quan và bất kỳ phát sinh nào liên quan việc thực hiện hoặc không thực hiện của bất kỳ Dịch vụ nào.

 

8. Bảo mật thông tin

 1. Vinacontrol chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng được thu thập hoặc tạo ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Dưới sự kiểm soát của Vinacontrol, các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng được cam kết bảo quản và bảo mật phù hợp.
 2. Trường hợp Khách hàng sử dụng một phần hay toàn bộ Chứng thư của Vinacontrol theo cách thức làm liên đới Vinacontrol tới tranh cãi pháp lý hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của Vinacontrol, Vinacontrol được quyền sử dụng tất cả các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu, biên bản, hướng dẫn, ký hiệu, mẫu thử nghiệm hoặc tài liệu đang được Vinacontrol bảo quản và kiểm soát cho mục đích đưa ra những bảo vệ pháp lý trước các tình huống đó.
 3. Khách hàng trao và cam kết không hủy ngang cho Vinacontrol quyền được sử dụng các thông tin thuộc sở hữu của Khách hàng, những mẫu thử nghiệm vào mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu nội bộ, xu hướng hóa dữ liệu, giải quyết tranh chấp, đào tạo và phục vụ công tác quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9. Bất khả kháng

 1. Bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của Vinacontrol, Khách hàng cùng các bên liên quan đến quá trình cung cấp Dịch vụ, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, v.v…
 2. Vinacontrol không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bị coi hoặc bị coi là vi phạm hợp đồng vì lý do chậm trễ, trì hoãn hay không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Vinacontrol liên quan đến Dịch vụ nếu lý do dẫn đến sự trì hoãn hoặc không hoàn thành là sự kiện bất khả kháng.

10. Pháp luật, thẩm quyền và giải quyết tranh chấp

 1. Nếu bất kỳ quy định, điều kiện hoặc điều khoản trong Điều khoản Chung này được xem làkhông thể thi hành thì quy định, điều kiện hoặc điều khoản đó đến mức độ cần thiết được coi là vô hiệu từng phần và tất cả những quy định, điều kiện hoặc điều khoản còn lại vẫn được giữ nguyên hiệu lực.
 2. Sự chấp thuận của Vinacontrol đối với yêu cầu cung ứng Dịch vụ của Khách hàng được giới hạn bởi Điều khoản chung này. Điều khoản chung này là những điều khoản duy nhất mà Vinacontrol dựa vào khi cung cấp Dịch vụ và có giá trị pháp lý cao hơn bất kỳ điều khoản được đề xuất hoặc đề trình bởi Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào. Những quy định hoặc điều khoản do Khách hàng đưa ra trong yêu cầu, hướng dẫn, chỉ định hoặc các tài liệu khác có thể không được chấp thuận và không có hiệu lực khi không có sự thỏa thuận và đồng thuận bằng văn bản giữa Vinacontrol và Khánh hàng.
 3. Vinacontrol và Khách hàng có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh thông qua thương lượng, hòa giải với tinh thần hợp tác.
 4. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, tranh chấp không thể tự giải quyết được đưa ra xét xử tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của Trung Tâm này. Luật áp dụng là luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Quyết định của trung Tâm Trọng tài là quyết định cuối cùng và toàn bộ án phí do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn