Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Vinacontrol sẽ được tổ chức vào 08h30 ngày 11/04/2019 tại Trung tâm Hội nghị Metropole (216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh).

vinacontrol_dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_2019_800

Tại Đại hội, Vinacontrol sẽ trình bày trước cổ đông về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. Ngoài ra, các nội dung khác cũng sẽ được ĐHĐCĐ xem xét là phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các nội dung quan trọng khác.

Về kết quả kinh doanh, Vinacontrol đã tiếp nhận 87.244 yêu cầu thẩm định, cấp ra 139.825 chứng thư, tăng lần lượt 5,4% và 10,53% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 560,89 tỷ đồng, vượt 6,4% so với kế hoạch, tăng trưởng gần 7,97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Vinacontrol lần lượt đạt 43,85 tỷ và 34,32 tỷ, tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng là 0,78% và 3,49%.

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn