Tin nhanh kết quả hoạt động của Công ty tháng 12/2010 và cả năm 2010

I/ Kết quả kinh doanh:

tin_nhanh_kt_qu_hot_ng_ca_cng_ty_thng_12-2010_800
Đơn vị: tỷ đồng

II/ Những hoạt động nổi bật:

- Doanh thu và lợi nhuận của công ty đạt mức cao, vượt xa kế hoạch được ĐHĐCĐ giao cho cả năm và đều vượt trên 30% so với cùng kì năm 2009. Các đơn vị trong công ty đều hoàn thành toàn diện kế hoạch năm được giao.

- Các đơn vị trong công ty tiếp tục thực hiện nhiều yêu cầu giám định của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời đẩy mạnh khai thác để kí được nhiều hợp đồng giám định mới/kí lại các hợp đồng với khách hàng.

- Từng bộ phận, đơn vị đang tổng hợp số liệu, chuẩn bị tổng kết công tác, kinh doanh năm 2010 và định hướng cho năm 2011.Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn