Thông báo về việc Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15/04/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem tại đây

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn