Thông báo công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 - Vinacontrol

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacontrol ban hành các quyết định về Bổ nhiệm và Tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 1 - Vinacontrol.

Chi tiết xin xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn