Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

Chi tiết:

thng_bo_tuyn_dng_page_1_800

thng_bo_tuyn_dng_page_2_800

thng_bo_tuyn_dng_page_3_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn