Thông báo số 285/TB-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quý cổ đông thông báo số 285/TB-CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019.

Nội dung: ký hợp động kiểm toán năm 2019 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn