Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Thông báo số 66/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Tên giao dịch: Vinacontrol

Trụ sở chính: 54 Trần Nhân Tông – P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại:  0243.9433840-8226022     Fax: 0243.9433844

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Mã chứng khoán: VNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)                    Sàn giao dịch: HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

-       Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-       Thời gian thực hiện: dự kiến 8.30am Thứ 5, ngày 11/04/2019

-       Địa điểm thực hiện: dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh

-       Nội dung họp:

  • Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Phân phối các Quỹ
  • Xem xét các Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm Soát
  • Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019
  • Các nội dung trình ĐHĐCĐ:

-       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

-       Giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

-       Thù lao thành viên HĐQT và BKS

-       Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

-       Các nội dung khác.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn