Thông báo số 45/TGĐ-NS về việc thay đổi nhân sự cán bộ quản lý

KÍNH GỬI: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TẬP ĐOÀN

          Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol; Chủ tịch Hội đồng thành viên / Tổng Giám đốc Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn & Thẩm định Môi trường Vinacontrol (VIECA) đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm / tái bổ nhiệm / điều chuyển cán bộ quản lý tại các Đơn vị, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Quyết định số 236/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính – Kế toán đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Công ty TNHH     Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Quyết định số 237/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Tái bổ nhiệm Ông Phùng Tấn Phú – Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng
 • Thời gian tái bổ nhiệm: từ 01/01/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2018-2023)
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Quyết định số 234/QĐ-TGĐ ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Trương Việt Lâm – Giám định viên/Phân tích viên Vinacontrol Vinh đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Vinacontrol Vinh.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 21/TGĐ-QĐ ngày 31 tháng 01 năm 2020

 • Tái bổ nhiệm Ông Trần Quý Dương đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng 2, Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội.
 • Thời gian tái bổ nhiệm: 05 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2024.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 20/TGĐ-QĐ ngày 31 tháng 01 năm 2020

 • Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Long đảm nhiệm vị trí Phó trưởng phòng, Phòng 2, Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội.
 • Thời gian tái bổ nhiệm: 05 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2024.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 22/TGĐ-QĐ ngày 31 tháng 01 năm 2020

 • Đồng ý để ông Lê Minh Thế, Phó trưởng Trạm Cửa Ông thuộc Vinacontrol Quảng Ninh thôi giữ chức vụ Phó trưởng Trạm Cửa Ông và điều chuyển sang chức danh giám định viên thuộc Vinacontrol Quảng Ninh.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

3. Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 492/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Phạm Thái Bình – Phó Giám Ban Kỹ thuật đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Nhân sự – Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Quyết định số 493/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Đồng ý ký Hợp đồng lao động có thời hạn đối với Ông Phạm Ngọc Dũng – Giám đốc Trung tâm PT&TN 2 tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm PT&TN 2.
 • Thời hạn ký Hợp đồng lao động: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

4. Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 481/TGĐ-NS ngày 26 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Dương Quốc Anh – Trưởng Phòng Giám định Than đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Ban 3 – Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 482/TGĐ-NS ngày 26 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Hùng – Kế toán viên, đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Ban Tài chính – Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 483/TGĐ-NS ngày 26 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Lý – Trưởng phòng Phân tích Vi sinh, đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích & Thử nghiệm 2 – Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

5. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn & Thẩm định Môi trường Vinacontrol

Quyết định số 10/HĐQT- QĐ ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Đồng ý để Ông Phan Văn Hùng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Tư vấn & Thẩm định Môi trường Vinacontrol từ ngày 01/01/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 11/QĐ-VIECA ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Bà Trần Thị Vân – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 12/QĐ-VIECA ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Bà Lê Thị Định – Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ môi trường Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Quyết định số 15/QĐ-VIECA ngày 31 tháng 12 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Trung – Phó Trưởng phòng Quy hoạch và quản lý Môi trường Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

 Tập đoàn thông báo các Đơn vị được biết./

Chi tiết vui lòng xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn