Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 09/04, Tập đoàn Vinacontrol đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023. Tại Đại hội, Vinacontrol đã bầu ra thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, gồm: ông Nguyễn Quốc Minh, bà Nguyễn Thị Thủy Ngân và ông Trần Trung Hiếu.

bks_hdqt_800
Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị Vinacontrol nhiệm kỳ 2018-2023

Sau đó, Ban kiểm soát tổ chức hop và bầu ra Trưởng Ban kiểm soát của Công ty. Theo Quyết định số 01/QĐ-BKS, bà Nguyễn Thị Thủy Ngân được nhất trí giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

nguy7877n_th7883_th7911y_ngn
Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân


Chi tiết Quyết định số 01/QĐ-BKS xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn