Quy hoạch bảo vệ môi trường

Quy hoạch môi trường là quá trình tạo cơ sở cho việc ra quyết định để thực hiện phát triển đất đai cùng với việc xem xét các yếu tố quản trị về môi trường, xã hội, chính trị, kinh tế và tự nhiên, đồng thời cung cấp một khuôn khổ toàn diện để đạt được những kết quả bền vững.

Quy hoạch môi trường là mối quan tâm của chính bản thân môi trường trong quá trình ra quyết định, nơi mà họ yêu cầu cho mối quan hệ quản lý giữa con người và tự nhiên. Quy hoạch môi trường nỗ lực trong việc quản lý các quá trình một cách có hiệu quả, có trật tự, minh bạch và công bằng cho lợi ích của tất cả các thành viên trong các hệ thống cho hiện tại và tương lai. Ngày nay, quy hoạch môi trường là kết quả của sự kế thừa tinh túy và mở rộng cho quá trình ra quyết định. Một số yếu tố chính cho quy hoạch môi trường hiện nay là:

  • Phát triển kinh tế – xã hội.
  • Phát triển đô thị.
  • Phát triển địa phương.
  • Quản lý tài nguyên và sử dụng đất.
  • Cơ sở hạ tầng.
  • Thống nhất quản lý.

Các đánh giá quy hoạch môi trường bao gồm sử dụng đất, kinh tế – xã hội, vận chuyển, kinh tế, đặc điểm nhà ở, ô nhiễm không khí – tiếng ồn, đất ẩm, môi trường của các loài đang bị đe dọa, khu vực lũ lụt, vùng ven xói mòn, nghiên cứu tầm nhìn và được coi như là một cách đánh giá môi trường tích hợp. Đó là khả năng để phân tích các vấn đề môi trường sẽ tạo điều kiện cho việc đưa ra các quyết định quan trọng.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn