Ông Lưu Ngọc Hiền đăng ký bán cổ phiếu VNC

Ông Lưu Ngọc Hiền – Kế toán trưởng - đăng ký bán 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Ngọc Hiền 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: VNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52.520 CP (tỷ lệ 0,5%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm sở hữu

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/09/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2017.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn