Ông Lưu Ngọc Hiền đã bán 10.000 cổ phiếu VNC

Ông Lưu Ngọc Hiền - Kế toán trưởng - đã bán 10.000 Cổ phiếu VNC

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Ngọc Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: VNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52.520 CP (tỷ lệ 0,5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42.520 CP (tỷ lệ 0,4%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/09/2017.


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn