Nghị quyết 115/ĐHĐCD-NQ và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020

CTCP Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý Cổ đông

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 - Xem tại đây

2. Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 - Xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn