Quy định / Hướng dẫn về việc sử dụng giấy chứng nhận, dấu chứng nhận phù hợp

Mục đích

Quy định cách thức sử dụng dấu chứng nhận phù hợp (dấu hợp chuẩn, hợp quy) và biểu tượng (logo) của Vinacontrol cho sản phẩm đã được Công ty chứng nhận.

Phạm vi

Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận của Vinacontrol và các đối tượng khách hàng/ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có sản phẩm được Công ty chứng nhận.

Tài liệu

Quy định/Hướng dẫn về việc sử dụng giấy chứng nhận, dấu chứng nhận phù hợp

Tải về : Tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn