Báo cáo tài chính năm 2011

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2011

  • Chi tiết Bảng cân đối kế toán xem tại đây
  • Chi tiết Thuyết minh (phần lời) xem tại đây
  • Chi tiết Thuyết minh (số liệu) xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2011

3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn