Báo cáo tài chính năm 2010

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2010

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2010

3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2010

  • Chi tiết báo cáo Tài chính xem tại đây
  • Chi tiết báo cáo Giải trình chênh lệch xem tại đây
  • Chi tiết báo cáo Tài chính Quý III/2010 xem tại đây

5. Báo cáo tài chính Quý IV/2010

  • Chi tiết báo cáo Tài chính Quý IV năm 2010 xem tại đây
  • Chi tiết báo cáo Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh xem tại đây

6. Báo cáo tài chính tính đến hết ngày 31/12/2010

  • Chi tiết báo cáo tài chính năm 2010 xem tại đây

7. Báo cáo tài chính năm 2010

Nội dung số 1 Nội dung số 2
Nội dung số 3 Nội dung số 4
 

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn