Thông báo điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thông báo điều chuyển, bổ nhiểm và giao nhiệm vụ cho cán bộ Quản lý của Vinacontrol TP. Hồ Chí MInh

Chi tiết thông xin xem tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn