Thông báo số 525/TGĐ-NS về công tác nhân sự cán bộ quản lý

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm / tái bổ nhiệm / điều chuyển cán bộ quản lý tại Chi nhánh Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Đà Nẵng, Vinacontrol Lạng Sơn và Vinacontrol Dung Quất:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyết định số 212/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Khanh, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Dung Quất giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Dung Quất.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ ngày 01/12/2019 đến hết ngày 30/11/2020.
 • Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019.

Quyết định số 215/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2019

 • Tái bổ nhiểm Ông Nguyễn Anh Vũ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Lạng Sơn.
 • Thời gian tái bổ nhiệm: 05 năm, từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.
 • Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

2. Tổng Giám đốc

Quyết định số 196/QĐ-TGĐ ngày 28 tháng 10 năm 2019

 • Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Hà, Phó phòng Hành chính kế toán, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội đảm nhiệm vị trí Phó phòng Hành chính kế toán, phụ trách Kế toán, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội.
 • Thời gian bổ nhiệm: 01 năm, từ 01/11/2019 đến 31/10/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Quyết định số 213/QĐ-TGĐ ngày 26 tháng 11 năm 2019

 • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó phòng phụ trách Hành chính kế toán đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Hành chính kế toán, Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Đà Nẵng.
 • Thời gian bổ nhiệm lần đầu: 01 năm, từ 01/12/2019 đến 31/11/2020.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Quyết định số 214/TGĐ-QĐ ngày 26 tháng 11 năm 2019

 • Tái bổ nhiệm Bà Đinh Thị Hải Hà tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng thí nghiệm, Chi nhánh Vinacontrol Hải Phòng.
 • Thời gian tái bổ nhiệm: 05 năm, từ 01/01/2020 đến 31/12/2024.
 • Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Tập đoàn thông báo các Đơn vị được biết./

 

Chi tiết vui lòng xem tại đây


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn