Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2018

untitled-1_800

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông báo về Đại hội đồng cổ đông 2018.

  • Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tải về
  • Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Tải về
  • Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2023 - Tải về
  • Mẫu Thông báo ứng cử - Tải về
  • Mẫu Thông báo đề cử - Tải về
  • Sơ yếu lí lịch - Tải về

Quý cổ đông có thể Tải về các tài liệu Đại Hội đồng Cổ đông 2018 dưới đây theo file đính kèm:  

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

1

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2018

Tải về

2

Quy chế tổ chức

Tải về

3 Thể lệ biểu quyết Tải về
4 Quy chế bầu cử Tải về

5

Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc và Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2017

Tải về

6

Báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng Quản trị

Tải về

7

Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Nhiệm kỳ 2013-2018

Tải về

8

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tải về

9

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc - Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tải về

10

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc - Sửa đổi điều lệ công ty

Phụ lục đính kèm

Tải về

Tải về

11

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc - Ban hành Quy chế Quản trị Công ty

Dự thảo Quy chế Quản trị Công ty

Tải về

Tải về

12

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tải về

13

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông về việc - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Tải về

14

Tờ trình về việc - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 2018

Tải về

15

Tờ trình về việc - Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm Soát và Hội Đồng Quản Trị

Tải về

  SYLL - Ông. Bùi Duy Chinh

Tải về

  SYLL - Ông Mai Tiến Dũng Tải về
  SYLL - Ông Phan Văn Hùng Tải về
  SYLL - Bà Dương Thanh Huyền Tải về
  SYLL - Nguyễn Thanh Hương Tải về
  SYLL - BKS - Ông. Nguyễn Trung Hiếu Tải về
  SYLL - BKS - Nguyễn Quốc Minh Tải về
  SYLL - BKS - Nguyễn Thị Thủy Ngân Tải về

16

Báo cáo tài chính Hợp nhất Vinacontrol 2017

Tải về

17

Báo cáo tài chính Tổng hợp Vinacontrol 2017

Tải về

Trân trọng,

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn