Thông báo

Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên 2013
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên 2013"

Xem thêm
Tài liệu Công bố thông tin theo quy định v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Tài liệu Công bố thông tin theo quy định v/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu".

Xem thêm
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP tập đoàn Vinacontrol
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP tập đoàn Vinacontrol".

Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013".

Xem thêm
Nghị quyết hội đồng quản trị cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 21/5/2013
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Nghị quyết hội đồng quản trị cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 21/5/2013".

Xem thêm
Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường năm 2013"

Xem thêm
Thông báo thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo thay đổi công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Xem thêm
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Xem thêm
Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Xem thêm
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ 2013-2018
24/12/2017

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ 2013-2018

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn