Thông báo

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng năm 2014
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng Năm 2014.

Xem thêm
Ngày cuối cùng đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2013
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2013".

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013
27/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2013".

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014
26/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014".

Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
26/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Xem thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình thực hiện 2013 và giao kế hoạch 2014
26/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty Ngày 14 tháng 2 năm 2014.

Xem thêm
Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2013
26/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2013.

Xem thêm
Nghị quyết hội đồng quản trị cuộc họp thường kỳ lần 4 ngày 20 và 21/11/2013
26/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Nghị quyết hội đồng quản trị cuộc họp thường kỳ lần 4 ngày 20 và 21/11/2013".

Xem thêm
Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacont
26/12/2017

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol xin trân trọng thông báo danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Xem thêm
Kết quả họp thường kỳ lần 3 ngày 15 và 16/8/2013
24/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông "Nghị quyết hội đồng quản trị về kết quả họp thường kỳ lần 3 ngày 15 và 16/8/2013".

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn