Thông báo

Thông tin về giao dịch của người có liên quan
23/12/2017

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol xin thông báo về giao dịch của người có liên quan

Xem thêm
Vinacontrol tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007
23/12/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định Vinacontrol trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007

Xem thêm
Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
23/12/2017

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ của VINACONTROL

Xem thêm
Vinacontrol trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2006
23/12/2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol thông báo để Quý cổ đông của Công ty được biết Hội đồng quản trị Công ty tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm

Xem thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006
22/12/2017

Trích Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006  

Xem thêm
Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của VINACONTROL tại DAVICONTROL
22/12/2017

Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của VINACONTROL tại DAVICONTROL

Xem thêm
Vinacontrol bán vốn cổ phần trong Davinacontrol
22/12/2017

Vinacontrol bán cổ phần trong Davinacontrol

Xem thêm
Thành lập Phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng
22/12/2017

Thành lập Phòng thí nghiệm thuộc Vinacontrol Đà Nẵng

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn