Thông báo

Nghị Quyết của hội đồng quản trị ngày 29/11/2012 về việc bán cổ phiếu quỹ của Vinacontrol
23/12/2017

Nghị Quyết của hội đồng quản trị ngày 29/11/2012 về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Ngày cuối cùng đăng ký và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
23/12/2017

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem thêm
Nghị quyết của hội đồng quản trị về cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 28-29/08/2012
23/12/2017

Nghị quyết của hội đồng quản trị về cuộc họp thường kỳ lần 3 ngày 28-29/08/2012

Xem thêm
Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2012
23/12/2017

Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2012

Xem thêm
Nghị quyết trả cổ tức đợt 1 năm 2012
23/12/2017

Nghị quyết trả cổ tức đợt 1 năm 2012

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
23/12/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 6 tháng đầu năm 2012

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 23-24/05/2012
23/12/2017

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về cuộc họp thường kỳ lần 2 ngày 23-24/05/2012

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về cuộc họp bất thường ngày 02/07/2012
23/12/2017

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về cuộc họp bất thường ngày 02/07/2012

Xem thêm
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012
23/12/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol thông báo về Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Xem thêm
Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Vinacontrol
23/12/2017

Vinacontrol công bố tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn