Quy trình giám định tại Vinacontrol

Quy trình thực hiện yêu cầu giám định / thử nghiệm và chứng nhận sẽ có những đặc thù riêng đối với từng loại hình và lĩnh vực hàng hóa. Tuy nhiên, quy trình này sẽ chủ yếu bao gồm những bước cơ bản dưới đây:

VNC_Inspect Process

Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn